Strona główna >

Tarcza Antypracownicza

Opublikowany 6 kwietnia 2020

W obliczu narastającego zagrożenia ze strony wirusa COVID-19, polski rząd podjął kroki, w celu stworzenia specustawy mającej zapobiegać skutkom pandemii. Po długich zapowiedziach i sprzecznościach w rządowej retoryce doczekaliśmy się treści tzw. tarczy antykryzysowej, która została przyjęta z dniem 31 marca 2020 roku. Treść specustawy dotyka wielu kluczowych obszarów życia Polek i Polaków, szczególnie w odniesieniu do ich pracy. Jako zespół Pracy Polskiej przeanalizowaliśmy treść dokumentu, aby rozpoznać i następnie uświadamiać polskich pracowników o zagrożeniach płynących ze strony "tarczy antykryzysowej" wobec ich niezbywalnych praw pracowniczych, które rządzący chcą poświęcić jako koszt walki ze skutkami gospodarczymi kryzysu koronawirusa.

 

Obniżone wynagrodzenie do 50% lub do minimalnego wynagrodzenia

Pracodawca, który wykaże spadek obrotów gospodarczych z powodu wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.

(Art. 15g. 1.)

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

(Art. 15g. 6.)

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( czyli maks. 1300zł brutto), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

(Art. 15g. 7.)

 

Ograniczenie praw pracowniczych

Jeśli pracodawca nie zalega z podatkami oraz składkami do końca trzeciego kwartału 2019 roku, a wykazuje spadek obrotów gospodarczych z powodu koronawirusa, może radykalnie ograniczyć prawa pracownicze wynikające z Kodeksu Pracy:

  • ograniczyć nieprzerwany wypoczynek w trakcie doby do minimum 8 godzin (zamiast 11), a także ograniczyć wypoczynek tygodniowy z 35 do 32 godzin;
  •  zawrzeć porozumienie wprowadzające równoważny czas pracy, w którym będzie dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracu do maks. 12 godzin;
  •  ustalić w zawartym porozumieniu mniej korzystne warunki zatrudnienia pracowników niż ujęte w ich umowach o pracę;
  •  jeśli przedsiębiorstwo zalicza się lub jest powiązane z infrastrukturą krytyczną, czy też zapewnia funkcjonowanie paliw płynnych/gazu, to pracodawca może polecić pracownikom nadgodziny, a także cofnąć ustalony urlop i odmówić udzielenia nowego;
  • zobowiązać pracownika do pozostania, poza normalnymi godzinami pracy, w gotowości do wykowania pracy w zakładzie lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę;
  • polecić pracownikowi korzystanie z prawa do odpoczynku w wyznaczonym miejscu.

 

(Art. 15zf, Art. 15x)

 

Imigranci zostaną przez decyzję rządu

Jeżeli imigrantowi, który przebywał w Polsce na bazie zezwolenia na pracę, wygasa mu jego ważność w okresie stanu epidemicznego, rząd automatycznie przedłuży mu je do odwołania stanu zagrożenia, a także na dalsze 30 dni od tego momentu. W ten sposób, kiedy Polki i Polacy masowo tracą pracę i grozi nam ogromne bezrobocie, przybysze głównie z Azji i Ukrainy będą, dzięki decyzji rządu i naciskom przedsiębiorców, dalej nieuczciwie konkurować niższymi stawkami z polskimi pracownikami.

(Art. 15zzq. 1.)

 

Wolne niedziele nie dla wszystkich w handlu

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz 30 dni po jego odwołaniu, zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje w zakresie wykonywania czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności.

(Art. 15i. 1.)

 

Osoby na "śmieciówkach" dostaną jednorazowy zasiłek postojowy

Osoby, które pracowały na podstawie umów cywilnoprawnych, zawartych przed 1 lutego 2020 roku, mogą otrzymać jednorazowo świadczenie postojowe. Należy złożyć w tym celu wniosek do ZUS. Wysokość świadczenia to 80% płacy minimalnej (2080zł brutto), a dla osób, które zarobiły mniej niż 1300zł brutto z umów/umowy w poprzednim miesiącu, otrzymają równowartość tamtej sumy.

(Art. 15zr.) 

 

TREŚĆ USTAWY (PLIK PDF)