Idea

 

Jako ruch pracopolski, powstały, aby walczyć o przyszłość i niezależność pracującego narodu polskiego, dążymy do ustanowienia Polski Pracy – państwa dla narodu i wspólnego domu, w którym panuje uczciwość oraz dobrobyt. Nasz światopogląd społeczno-polityczny pragniemy oprzeć na 20 zasadniczych punktach:

 

1. Najwyższą wartością dla ruchu pracopolskiego jest Naród składający się z etnicznych Polek i Polaków, związanych ze sobą językiem, kulturą, pochodzeniem, miejscem osiedlenia, oraz wspólnotą interesów ekonomicznych. Przyjmując zasadę prymatu interesu narodowego, definiujemy go jako dobrobyt pracującej większości Narodu.

2. Państwo narodowe, jako sprawdzona i skuteczna forma organizacji życia Narodu, jest pożądaną formą polskiej państwowości. W państwie narodowym to pracujący naród polski będzie suwerenem, niezależnie od wszelkich struktur międzynarodowych.

3. Uwzględniając wyzwania dziejowe, w szczególności potrzebę radykalnej zmiany funkcjonowania Państwa Polskiego, opowiadamy się za gospodarką społeczną, która będzie oparta na sprawiedliwości społecznej i odrzuceniu neoliberalizmu. Panujący kapitalizm będziemy zastępować zróżnicowanymi, adekwatnymi do panujących warunków, formami gospodarki uspołecznionej.

4. Analizując polskie doświadczenia historyczne, postulujemy prowadzenie niezależnej, wielowektorowej polityki międzynarodowej, opartej na pragmatyzmie. Dla zachowania bezpieczeństwa i suwerenności naszej wspólnoty domagamy się opuszczenia przez Polskę Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej, zachowując jednocześnie bilateralne stosunki gospodarcze z Zachodem.

5. Szczególną wagę przywiązujemy do ochrony praw pracowniczych i sytuacji materialnej polskich pracowników. Obserwując pogarszające się po 1989 roku warunki ich życia, optujemy za wyraźną reformą Prawa Pracy. W celu ochrony pracujących będziemy również dążyć do powszechności związków zawodowych, a także wzmocnienia instytucji ochrony pracy.

6. Pragnąc zaspokoić podstawowe potrzeby materialne Polek i Polaków zakładamy znaczącą, planową rozbudowę zasobu mieszkaniowego, w oparciu o inwestycje publiczne, samorządowe, oraz oddolne kooperatywy mieszkaniowe. Poprzez te skoordynowane ścieżki, zaspokoimy zasadnicze zapotrzebowanie każdej polskiej rodziny, kobiety, mężczyzny i ich potomstwa, w postaci mieszkania z perspektywą dojścia do jego własności.

7. W ramach skutecznej polityki demograficznej, która przywróci nam zastępowalność pokoleń, preferujemy system rozwoju demograficznego oparty o zachęty rozwojowe z zakresu preferencji zawodowych, mieszkaniowych i podatkowych. W naszych założeniach polskie matki i ojcowie powinni być otoczeni szczególną uwagą Państwa w Prawie Pracy, otrzymać pełny dostęp do rozbudowanej sieci publicznych żłobków, przedszkoli, oraz służby zdrowia, a także należy ich premiować na rynku pracy.

8. Kierując się zasadą sprawiedliwości społecznej, opowiadamy się za progresywnym modelem systemu podatkowego, który ulży mniej zamożnym grupom społecznym, a także zmniejszy obecne, ogromne nierówności majątkowe. Bogaci w dużo większym stopniu korzystają z infrastruktury publicznej, generując koszty, a więc muszą ponosić większe nakłady na rzecz jej utrzymania.

9. Jako ruch będący emanacją postępu i zrównoważonego rozwoju, jako jeden ze swoich głównych postulatów stawiamy odbudowę zniszczonego w ostatnich dekadach przemysłu i krajowej produkcji przemysłowej. Jako realiści, chcący oprzeć dobrobyt Polski na realnych podstawach, nie widzimy możliwości osiągnięcia niezależności bez odrodzenia gospodarczego, spotęgowanego przez automatyzację i robotyzację, w stronę reindustrializacji za pomocą inwestycji publicznych oraz publiczno-prywatnych.

10. Troszcząc się o pokojowe współistnienie różnorodnych narodów świata, sprzeciwiamy się ściąganiu imigrantów do Polski i Europy. Dla zachowania tożsamości i zapewnienia bytu narodów europejskich, ale także ludności emigrującej na nasz kontynent, należy stanowczo przeciwdziałać idei multikulturalizmu i walczyć ze zjawiskiem imigracji.

11. Aby zapewnić ciągłość i skuteczność pozytywnych przemian obecnego ustroju społeczno-gospodarczego, widzimy konieczność ustanowienia rozwiązań ustrojowych, które włączą do decydowania o sprawach publicznych jak najszersze masy Narodu, a jednocześnie zapewnią stabilność Polski Pracy, jako projektu wybiegającego poza okres kadencji parlamentu. Na te wyzwania odpowie model silnej władzy wykonawczej rządu, wybieranego wolą większości, który cechowałby się merytokracją i wrażliwością społeczną.

12. Szanując uczucia religijne lub ich brak wśród Polek i Polaków postulujemy neutralność religijną państwa, rozumianą poprzez wolność wyznania obywateli i jednocześnie brak wpływu jakichkolwiek związków wyznaniowych na funkcjonowanie rządów. Państwo narodowe będzie wyrazicielem interesów pracującej wspólnoty, a nie struktur religijnych.

13. Mając na względzie fundamentalną potrzebę bezpieczeństwa narodowego, przewidujemy przestawienie roli Wojska Polskiego z sił ekspedycyjnych do jego naturalnej funkcji armii obronnej. W ramach rozwoju sił zbrojnych oprzemy dostawy sprzętu na krajowym przemyśle zbrojeniowym, który stanie się również zapleczem technologicznym dla naszej gospodarki.

14. Ruch pracopolski, będąc ruchem rewolucyjnym w woli zmiany zastałego, kapitalistycznego świata, popiera postulaty pełnej i nieskrępowanej wolności słowa. Bez możliwości prowadzenia całkowicie swobodnego dyskursu politycznego, a przede wszystkim bez prawa do krytyki rządzących, nie można zapewnić dla nich alternatywy, a także wypracować wartościowej korekty aktualnej polityki państwa.

15. Widzimy pilną potrzebę zadbania o ochronę środowiska naturalnego, które jest nie tylko dostarczycielem pożywienia i tlenu, ale także stanowi pierwowzór naturalnych relacji wspólnotowych i bezcenną przestrzeń badań naukowych. Natura jest naszym matecznikiem, który musimy chronić przed wyniszczeniem w imię krótkowzrocznych zysków, oraz zachować ją dla przyszłych pokoleń.

16. W nowym porządku społeczno-gospodarczym, który oprzemy na ekonomii popytu i impulsie inwestycyjnym, zapewnimy sprawny łańcuch transportowy, stanowiący kluczowy łącznik pomiędzy różnymi sektorami gospodarki. W tym celu, kierując się zasadą deglomeracji, stworzymy od podstaw gęstą sieć połączeń autobusowych i kolejowych, która umożliwi sprawne przemieszczanie się pomiędzy mniejszymi i większymi ośrodkami. Polska nie kończy się na największych aglomeracjach i należy przesunąć środki rozwojowe do zmarginalizowanej logistycznie Polski regionalnej.

17. Uwzględniając konieczność zapewnienia stabilnego dostępu energii dla polskich zakładów pracy oraz gospodarstw domowych, zwiększymy dywersyfikację źródeł dla polskiej energetyki. Patrząc racjonalnie na sytuację rodzimego sektora energetycznego, dostrzegamy potrzebę poszerzenia naszych źródeł wytwórczych w tej dziedzinie m.in. o energetykę jądrową, jak również odnawialne źródła energii.

18. Jako światowy potentat w branży przetwórstwa spożywczego oczekujemy znacznie skuteczniejszego wykorzystywania tego atutu w naszej polityce gospodarczej. Państwo będzie wspierać polskich rolników na rynkach zagranicznych, a także kreować politykę żywnościową w celu zapewnienia dostępu do zdrowych produktów dla uboższych warstw społecznych m.in. poprzez utworzenie polskiego, publicznego koncernu spożywczego, który zapewniłby stabilne zamówienia polskim wytwórcom, a także zapewniał dostęp do dystrybucji taniej i zdrowej żywności pracującym Polkom i Polakom.

19. Fatalny stan systemu ochrony zdrowia, do którego doprowadziły kolejne rządy III RP, wymaga zasadniczej i natychmiastowej reformy. Zdecydowanie sprzeciwiamy się postępującej prywatyzacji publicznej służby zdrowia, która musi być w stanie zapewnić opiekę medyczną dla wszystkich Polek i Polaków, niezależnie od wieku lub sytuacji materialnej. Nie godzimy się na uspołecznianie strat i prywatyzację zysków kosztem polskiego pacjenta i budżetu.

20. Zakładając podźwignięcie rodzimej gospodarki z roli podwykonawczej i dominacji usług, wielką wagę przywiązujemy do rozwoju szkolnictwa, szczególnie zawodowego i technicznego. Dla pomyślnej przyszłości polskich uczniów i studentów przewidujemy znaczną rozbudowę sieci szkół zawodowych i kierunków specjalistycznych na uniwersytetach kosztem zniwelowania tych nieperspektywicznych na rynku pracy. Polska nauka potrzebuje dofinansowania badań naukowych, w miejsce masowego kształcenia absolwentów.